Klub "Wiking w harcerskim stylu", III - XII 2008

Środowiskowy program alternatywny wobec uzależnień, adresowanych do dzieci i młodzieży, promujący życie bez alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

Klub Harcerski "Wiking" prowadzony przez Komendę Hufca ZHP Zamość, zlokalizowany na zamojskiej Starówce, jest miejscem zajęć pozalekcyjnych, pracy i spotkań środowiskowych drużyn harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych (ok. 50 dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych m. Zamościa). Praca z młodzieżą jest prowadzona rokiem szkolnym pod kierunkiem drużynowych, kadry instruktorskiej, ks. kapelana hufca. Celem projektu pn. Klub "Wiking – w harcerskim stylu" jest:
 • zapobieganie patologiom społecznym, promowanie życia bez alkoholu i innych środków psychoaktywnych, upowszechnianie metod sprzyjających przeciwdziałaniu agresji i przemocy rówieśniczej,
 • promocja postaw abstynenckich wśród dzieci i młodzieży – ambasadorów zdrowego stylu życia w środowisku nauki i zamieszkania, "przenoszenie" pożądanych przykładów, wzorów na dzieci i młodzież niezorganizowaną,
 • promowanie aktywnych postaw społecznych, budzenie aktywności społecznej dzieci i młodzieży z terenu M. Zamościa,
 • budowanie współpracy miedzy młodzieżą a służbami – Strażą Miejską, Policją, Kuratorami Sądowymi,
 • zachowanie ciągłości pracy wychowawczej rozpoczętej w ramach programu Harcerska Szkoła Liderów "Trop Wikinga" w latach 2006 – 2007,
 • rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez harcerskie metody i formy pracy,
 • edukacja patriotyczna, historyczna i obywatelska,
 • promocję ruchu harcerskiego, upowszechnianie i popularyzacja wśród dzieci i młodzieży "Podstaw wychowawczych ZHP"

W ramach projektu zrealizowane są:

1. Program profilaktyczno – edukacyjny dotyczący uzależnień i zachowań ryzykownych, przemocy i wykluczenia społecznego. Program zrealizowany zostanie w cyklu cotygodniowych spotkań, w wymiarze 50 godz.

2. Program edukacji patriotycznej, historycznej i obywatelskiej, upowszechnianie i popularyzacja "Podstaw wychowawczych ZHP" w tym:

 • dwie wyprawy historyczno – edukacyjne do Muzeum Harcerstwa i Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie,
 • świadome angażowanie dzieci i młodzieży do udziału w miejskich, państwowych, rocznicowych uroczystościach i manifestacjach patriotycznych min. 03 maja , 01 września, 17 września, 27 września, 11 listopada, 26 listopada. Działania te zostaną poprzedzone zbiórkami tematyczno – edukacyjnymi, a drużyny wystawią również poczty sztandarowe, drużynę reprezentacyjną, warty honorowe, służby medyczne i porządkowe),
 • ciągła opieka nad Miejscami Pamięci Narodowej, udział w pracach i przedsięwzięciach Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu,
 • współpraca wolontariuszy ze służbami, instytucjami, wydziałami UM Zamość w akcjach, przedsięwzięciach, kampaniach dotyczących dzieci i młodzieży i na rzecz dzieci i młodzieży,
 • współorganizacja i współpraca w ramach obchodów Roku Młodzieży ogłoszonego w Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej.
3. Program rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży.
 • warsztaty z podstaw prawnych i funkcjonowania wolontariatu, możliwości samorealizacji, pracy nad sobą, prawa, obowiązki,
 • organizacyjny i programowy model obozu (stanicy harcerskiej) podczas XIV Jarmarku Hetmańskiego ukazujący życie obozowe oraz festyn harcerski dla dzieci i młodzieży,
 • warsztaty z zakresu animacji aktywnych form spędzania czasu wolnego (plastyka, małe formy teatralne, gry i zabawy rekreacyjno – ruchowe, terapia tańcem i ruchem),
 • praca wolontariuszy na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym,
 • budowa zamojskiego harcerskiego portalu internetowego,
 • tworzenie dokumentacji fotograficznej działań w ramach projektu,

4. Biwak integracyjno – programowy w Majdanie Sopockim.

5. Stała współpraca z mediami przede wszystkim lokalnymi i regionalnymi, które poprzez informację, publikacje przyczyniać się będą do większego oddziaływania programu.

Projekt Klub "Wiking – w harcerskim stylu" został dofinansowany przez Urząd Miasta Zamościa.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komenda Hufca ZHP im. Dzieci Zamojszczyzny, 22-400 Zamość, ul.Rynek Wielki 5, tel.fax:(084) 638 40 80  Projekt i Wykonanie: szlyciuk