Program Klub Harcerski Wiking - AKTYWNI SPOŁECZNIE 2015

AKTYWNI SPOŁECZNIE 2015PROGRAM realizowany jest od 12 marca do 31 grudnia 2015 na bazie Klubu Harcerskiego „Wiking”, na zamojskiej Starówce. Klub jest miejscem zajęć pozalekcyjnych dzieci i młodzieży zrzeszonej w jednostkach (drużynach) Związku Harcerstwa Polskiego. Bezpośrednimi uczestnikami zadania są członkowie drużyn harcerskich działających przy klubie, ogółem w zadaniu weźmie udział 50 osób.CELEM zadania jest:
- kształtowanie u dzieci i młodzieży aktywnych postaw obywatelskich,
- organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, przygotowanie ich do roli młodzieżowego lidera,
- rozwijanie zainteresowań w oparciu o dorobek historyczny, kulturowy i przyrodniczy miasta, regionu,
- rozwój osobowości i wzmacnianie postawy asertywnej,
- nabycie umiejętności prawidłowego funkcjonowania w grupie rówieśniczej,
- aktywizacja ruchu młodzieżowego dla inicjatyw profilaktycznych.

Cele realizowane będą w oparciu o programy edukacji obywatelskiej, patriotycznej, rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży. Zawierają one różnorodne elementy, formy aktywizacji i edukacji nieformalnej, warsztaty, przedsięwzięcia i działania, które pomogą beneficjentom w przyswajaniu wiedzy, nabywaniu umiejętności, dokonywaniu właściwych wyborów, podejmowaniu ważnych decyzji, kształtowaniu pozytywnych zachowań i dobrych relacji w grupie rówieśniczej.

ZADANIE będzie realizowane min. poprzez:
1. Program edukacji obywatelskiej, patriotycznej i wychowania duchowego tj. :
- Warsztaty pn. „Skrzynia pełna różności” – mające na celu pobudzanie kreatywności, rozwijanie postaw i umiejętności twórczego myślenia oraz wyrabiania zdolności twórczych.
- współpracę i budowanie partnerstwa z organizacjami pozarządowymi w tym kombatanckimi, służbami, instytucjami, wydziałami UM Zamość, udział w akcjach, kampaniach, przedsięwzięciach w tym dotyczących dzieci i młodzieży i na ich rzecz.
- stałą opiekę nad Miejscami Pamięci Narodowej na terenie M. Zamościa w tym sprawowanie patronatu nad Celą poświęconą pamięci poległych harcerzy na Rotundzie Zamojskiej.
- udział w pracach i przedsięwzięciach Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu w tym współorganizacja kwesty na odnowę zabytków.
- zamojską wyprawę po Betlejemskie Światło Pokoju 2015.
- współorganizację X Zamojskiej Wigilii dla Mieszkańców „Bądźmy wszyscy razem”.
- udział w mszach św. harcerskich, uroczystościach kościelnych, przedsięwzięciach organizowanych przez kapelana hufca ZHP.

2. Program rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży tj.:
- organizację cyklicznych przedsięwzięć kulturalnych o charakterze interdyscyplinarnym, otwartych również dla dzieci i młodzieży niezorganizowanej.
- wędrówki z przewodnikiem pn. „Odkrywamy Zamość na nowo”,
- pracę harcerzy – wolontariuszy w okresie wakacji na obozach dla dzieci i młodzieży,
- wyprawy edukacyjno integracyjne po Roztoczu,
- prowadzenie zamojskiej harcerskiej strony internetowej.

Program dofinansowany przez Urząd Miasta ZamośćProgram Klub Harcerski "Wiking" – „SPOŁECZNIE AKTYWNI" został dofinansowany przez Urząd Miasta Zamość, w ramach zadania pn. „Realizacja środowiskowych programów alternatywnych wobec uzależnień, adresowanych do dzieci i młodzieży, promujących życie bez alkoholu i innych środków psychoaktywnych”.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komenda Hufca ZHP im. Dzieci Zamojszczyzny, 22-400 Zamość, ul.Rynek Wielki 5, tel.fax:(084) 638 40 80  Projekt i Wykonanie: szlyciuk