Klub Harcerski "Wiking" - "Kreatywnie i aktywnie", marzec - grudzień 2009
Środowiskowy program alternatywnych wobec uzależnień, adresowanych do dzieci i młodzieży, promujących życie bez alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

Klub Harcerski „Wiking” prowadzony przez Komendę Hufca ZHP Zamość, zlokalizowany na zamojskiej Starówce, jest miejscem zajęć pozalekcyjnych, pracy i spotkań środowiskowych drużyn harcerskich. Praca z młodzieżą prowadzona jest pod kierunkiem drużynowych - kadry instruktorskiej ZHP, księdza kapelana hufca ZHP.

 

Cele projektu pn. Klub Harcerski „Wiking” – „Kreatywnie i aktywnie” :

 • zapobieganie patologiom społecznym, promowanie życia bez alkoholu i innych środków psychoaktywnych, upowszechnianie metod sprzyjających przeciwdziałaniu agresji i przemocy rówieśniczej,
 • promocja postaw abstynenckich wśród dzieci i młodzieży – ambasadorów zdrowego stylu życia w środowisku nauki i zamieszkania,
 • promowanie aktywnych postaw społecznych, wolontariatu, budzenie aktywności społecznej dzieci i młodzieży z terenu M. Zamościa,
 • rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez harcerskie metody i formy pracy,
 • edukacja patriotyczna, historyczna, obywatelska, wychowanie duchowe,
 • promocję ruchu harcerskiego, upowszechnianie i popularyzacja wśród dzieci i młodzieży „Podstaw wychowawczych ZHP”,
W ramach projektu zrealizowane zostaną:

I. Program edukacji patriotycznej, historycznej, obywatelskiej i wychowania duchowego. Promocja ruchu harcerskiego, upowszechnianie i popularyzacja „Podstaw wychowawczych ZHP” w tym:
 • prowadzenie „Harcerskiego Pogotowia Naukowego” dla dzieci ze szkół podstawowych z zamojskiej starówki,
 • wyprawy historyczno – edukacyjne do Muzeum Harcerstwa i Muzeum Powstania Warszawskiego,
 • świadome angażowanie dzieci i młodzieży do udziału w miejskich, państwowych uroczystościach i manifestacjach patriotycznych. Działania te zostaną poprzedzone zbiórkami tematyczno – edukacyjnymi, a drużyny w ramach obchodów wystawią poczty sztandarowe, drużynę reprezentacyjną, warty honorowe, służby medyczne i porządkowe, delegacje z wiązankami,
 • opieka nad Miejscami Pamięci Narodowej oraz udział w pracach i przedsięwzięciach Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami w tym kombatanckimi, służbami, instytucjami, wydziałami UM Zamość w akcjach, przedsięwzięciach, kampaniach min. dotyczących dzieci i młodzieży i na rzecz dzieci i młodzieży,
 • udział w obchodach rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II, IX Dnia Papieskiego, mszach harcerskich,
 • wyprawa po Betlejemskie Światło Pokoju 2009,
 • współorganizacja IV Zamojskiej Wigilii dla Mieszkańców.
II. Program rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży.
 • organizacja cyklicznych przedsięwzięć kulturalnych, otwartych również dla dzieci i młodzieży niezorganizowanej w tym min. Bajkobieg Wiosenny – Harcerskie Powitanie Wiosny, Konkurs Wielkanocny „Pisanki, Kraszanki, Baby, Mazurki”, Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej, Turniej Zuchowy „Moje Miasto Zamość”, Drużynowe Andrzejki 2009, XII Noc Malowana Poezją, Konkurs Świąteczny „Szopki, Stroiki i Kartki Bożonarodzeniowe”,
 • warsztaty z podstaw prawnych i funkcjonowania wolontariatu,
 • warsztaty z zakresu aktywnych form spędzania czasu wolnego,
 • spotkania edukacyjne z przedstawicielami policji, straży miejskiej (dotyczące min. uzależnień i zachowań ryzykownych, przemocy i wykluczenia społecznego, problemów dzieci i młodzieży),
 • prezentacja modelu obozu (stanicy harcerskiej) podczas XV Jarmarku Hetmańskiego ukazującego harcerskie życie obozowe oraz organizacja placu zabaw - festynu dla dzieci i młodzieży,
 • praca harcerzy - wolontariuszy na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży,
 • prowadzenie zamojskiej harcerskiej strony internetowej,
 • trzydniowy biwak integracyjno – programowy w Majdanie Sopockim,
 • wystawa fotograficzna z działań w ramach programu.
Herb ZamościaProgram Klub Harcerski "Wiking” – „Kreatywnie i aktywnie” został dofinansowany przez Urząd Miasta Zamościa.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komenda Hufca ZHP im. Dzieci Zamojszczyzny, 22-400 Zamość, ul.Rynek Wielki 5, tel.fax:(084) 638 40 80  Projekt i Wykonanie: szlyciuk