Klub Harcerski "Wiking" - "Społecznie Odpowiedzialni" , marzec - grudzień 2010

Społecznie OdpowiedzialniKomenda Hufca ZHP Zamość rozpoczęła realizację środowiskowego programu alternatywnego wobec uzależnień, adresowanego do dzieci i młodzieży, promującego życie bez alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

Klub Harcerski „Wiking” na zamojskiej Starówce jest miejscem zajęć pozalekcyjnych, pracy i spotkań środowiskowych drużyn harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych - 50 dzieci i młodzieży ze szkół Miasta Zamościa.


Celem projektu pn. Klub Harcerski „Wiking” – „Społecznie Odpowiedzialni” jest :
· wykształcenie u dzieci i młodzieży z terenu M. Zamościa świadomego uczestnictwa w życiu społecznym, promowanie postaw aktywnych i wolontariatu,
· przygotowanie do podejmowania ról społecznych,
· edukacja obywatelska, patriotyczna, historyczna, wychowanie duchowe,
· rozwój zainteresowań poprzez harcerskie metody i formy pracy, promocję ruchu harcerskiego, upowszechnianie i popularyzację „Podstaw wychowawczych ZHP”,
· zapobieganie patologiom społecznym, promowanie życia bez alkoholu i innych środków psychoaktywnych, upowszechnianie metod zapobiegających agresji i przemocy rówieśniczej,
· organizacja zajęć pozalekcyjnych, czasu wolnego dzieci i młodzieży,
· zachowanie ciągłości wychowawczej i programowej rozpoczętej w ramach programów Harcerska Szkoła Liderów „Trop Wikinga” 2006 – 2007, Klub Wiking „W harcerskim stylu” 2008, Klub Harcerski Wiking „Kreatywnie i Aktywnie” 2009.

W ramach projektu zrealizowane zostaną:

1. Program edukacji obywatelskiej, patriotycznej, historycznej i wychowania duchowego w tym min.:
- kurs dla kandydatów na drużynowych, warsztaty psychoedukacyjne pn. „Moja postawa, spotkania edukacyjne z przedstawicielami samorządu, osobami pełniącymi funkcje społeczne, współpraca i budowanie partnerstwa z innymi organizacjami pozarządowymi w tym kombatanckimi, służbami, instytucjami, wydziałami UM Zamość, udział liderów programu – reprezentacji hufca w Jubileuszowym Zlocie Stulecia Harcerstwa Polskiego – Kraków 2010, stała opieka nad Miejscami Pamięci Narodowej, wyprawa po Betlejemskie Światło Pokoju 2010, współorganizacja V Zamojskiej Wigilii dla Mieszkańców.

2. Program rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży w tym min.:
- organizacja cyklicznych przedsięwzięć kulturalnych otwartych również dla dzieci i młodzieży niezorganizowanej, warsztaty z podstaw prawnych i funkcjonowania wolontariatu, warsztaty z zakresu aktywnych form spędzania czasu wolnego, praca harcerzy – wolontariuszy na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży, biwak integracyjno – programowy „Harcerski Start”, prowadzenie zamojskiej harcerskiej strony internetowej.

Program Klub Harcerski "Wiking” – „Społecznie Odpowiedzialni” został dofinansowany przez Urząd Miasta Zamościa.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komenda Hufca ZHP im. Dzieci Zamojszczyzny, 22-400 Zamość, ul.Rynek Wielki 5, tel.fax:(084) 638 40 80  Projekt i Wykonanie: szlyciuk