Stanowisko instruktorów Hufca ZHP Zamość w sprawie udziału harcerzy w wiecu wyborczym kandydata na prezydenta

My, instruktorzy Hufca ZHP Zamość z pełną świadomością realizujemy misję Związku Harcerstwa Polskiego: wychowujemy młodych ludzi, czyli wspieramy ich we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru poprzez stawianie wyzwań. Wierzymy, że dzięki temu będą oni prawymi, aktywnymi, zaradnymi
i odpowiedzialnymi obywatelami.

Mając na względzie §2 pkt.3 Statutu ZHP oraz Uchwałę nr 32/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 6 kwietnia 2019 r. w sprawie udziału kadry ZHP w życiu politycznym nigdy nie angażowaliśmy harcerzy w jakąkolwiek działalność polityczną. Naszym celem jest kształtowanie postaw patriotycznych, a nie ideologicznych.

Ani harcerze, ani instruktorzy Hufca ZHP Zamość nie uczestniczyli
w żadnych działaniach związanych z kampanią wyborczą. Stanowczo protestujemy przeciwko wykorzystywaniu struktur i symboli ZHP do prowadzenia działalności politycznej na terenie naszego hufca.

Wolność, prawda, sprawiedliwość, demokracja, samorządność, równouprawnienie, tolerancja i przyjaźń to wartości, na których opieramy swoją pracę wychowawczą. Dzięki niej nasi harcerze stają się obywatelami świadomie korzystającymi
z przysługujących im praw.

Instruktorzy Hufca ZHP Zamość